ΕΕΤΤ: Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης …

Με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ και μετά από έλεγχο των κριτηρίων προεπιλογής, η εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την ΕΕΤΤ, ο υπερθεματιστής θα ξεκινήσει την ανάπτυξη των υποδομών για τα δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 315 ημερών από τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων.


ΕΕΤΤ: "Προ των πυλών αδειοδότηση της DIGEA, ως παρόχου δικτύου ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής κάλυψης"…

Η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε τη λήξη της σημερινής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, σχετικά με τη κατάθεση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Γνωστοποιώντας ότι μόνο η εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.», κατέθεσε αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής…
Ως επόμενο βήμα, η ΕΕΤΤ θα προχωρήσει σε έλεγχο των κριτηρίων προεπιλογής και εφόσον η εταιρία «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.», πληροί τις προϋποθέσεις θα ανακηρυχθεί υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης.
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0205.html
(Ενημέρωση Paksat)

Τεύχος Προκήρυξης - 7.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
7.1 Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης

7.1.1 Εάν στο στάδιο προεπιλογής έχει προεπιλεγεί μόνο ένας Συμμετέχων, ο οποίος σύμφωνα με την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που έχει καταθέσει ενδιαφέρεται για την χορήγηση του ενός Δικαιώματος Συχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης, η ΕΕΤΤ με Απόφασή της, χωρίς τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, ανακηρύσσει αυτόν υπερθεματιστή για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13) Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης με εκπλειστηρίασμα το άθροισμα των τιμών εκκίνησης που ορίζονται στους Πίνακες 7.1 και 7.2 και το εκπλειστηρίασμα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.2.1 σημείο 1 ή σημείο 3, ανάλογα με την επιλογή του Συμμετέχοντα.
7.1.2 Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας ξεκινά την Ημερομηνία Εκκίνησης της Δημοπρασίας και τελειώνει την ημερομηνία ανακήρυξης των Υπερθεματιστών.
7.1.3 Η οριστική Ημερομηνία Εκκίνησης της Δημοπρασίας θα γνωστοποιηθεί επίσημα στους Συμμετέχοντες με τα Δελτία Συμμετοχής στη Δημοπρασία. Η ΕΕΤΤ δύναται κατά αποκλειστική κρίση να μεταθέσει την οριστική ημερομηνία εκκίνησης της Δημοπρασίας.
7.1.4 Την επομένη από την παράδοση των Δελτίων Συμμετοχής στη Δημοπρασία, ο Συμμετέχων στη Δημοπρασία οφείλει να ενημερώσει την ΕΕΤΤ για τα ακόλουθα:
1. Τα ονόματα τριών (3) Εξουσιοδοτημένων Προσώπων σε καθένα από τα οποία ο Συμμετέχων στη Δημοπρασία έχει δώσει εξουσιοδότηση να συμμετάσχει καθοιονδήποτε τρόπο στη Δημοπρασία για λογαριασμό του, είτε από κοινού είτε ανεξάρτητα (εφόσον έχουν αλλάξει από αυτά που έχουν δηλωθεί στην Αίτηση Συμμετοχής). Κάθε μορφή επικοινωνίας κατά την διάρκεια της Δημοπρασίας θα πρέπει να διεκπεραιώνεται από ένα τουλάχιστον Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο και θα επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή της υπογραφής του.
2. Τα ονόματα των προσώπων που θα παρευρίσκονται στον τόπο της Δημοπρασίας. Ο αριθμός αυτών ανά ημέρα, περιλαμβανομένων και των τριών Εξουσιοδοτημένων Προσώπων, ή κάποιων από αυτά τα πρόσωπα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επτά (7).
7.1.5 Εάν, παρότι έχει γνωστοποιηθεί στους Συμμετέχοντες η ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.2, η ΕΕΤΤ κρίνει ότι δεν είναι εφικτό η δημοπρασία να αρχίσει την κοινοποιηθείσα ώρα, μπορεί να γνωστοποιήσει στους Συμμετέχοντες μια διαφορετική ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας, με την προϋπόθεση ότι αυτή η νέα ώρα δεν θα είναι νωρίτερα από την αρχικά ορισθείσα.