ΕΕΤΤ: Το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης στη DIGEA…

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), ανακοίνωσε τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης στην εταιρεία «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» για το σύνολο των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης και εκπλειστηρίασµα που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα χρήσης…
...

Ανακοίνωση Κατακύρωσης Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής…
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 
µε την παρούσα Ανακοίνωση Κατακύρωσης Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής γνωστοποιεί την χορήγηση 
δικαιωµάτων χρήσης στην εταιρεία «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος 
Α.Ε.» για το σύνολο των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
εθνικής και περιφερειακής κάλυψης και το Εκπλειστηρίασµα 
που αντιστοιχεί στα δικαιώµατα χρήσης.

∆ικαίωµα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης
Υπερθεµατιστής: DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.
Εκπλειστηρίασµα: ∆εκαέξι εκατοµµύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€16.390.000)

 ∆ικαίωµα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης
Υπερθεµατιστές: DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

Εκπλειστηρίασµα:
ΠΖ-1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (Έβρος, Καβάλα) Εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (€ 136.000)
ΠΖ-2 Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) ∆ιακόσιες ενενήντα µία χιλιάδες ευρώ (€ 291.000)
ΠΖ-3 Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική) Είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000)
ΠΖ-4 Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα, Κοζάνη) Πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€ 59.000)
ΠΖ-5 Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα Εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (€ 136.000)
ΠΖ-6 Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο ∆ιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 214.000)
ΠΖ-7 Θεσσαλία Εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (€ 136.000)
ΠΖ-8 Στερεά Ελλάδα Πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€ 59.000)
ΠΖ-9 Αττική Εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€ 699.000)
ΠΖ-10 Κρήτη Εκατόν δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (€ 117.000)
ΠΖ-11 Β. Ν. & Α. Αιγαίο (∆ωδεκάνησα, Σάµος, Καστελλόριζο) Τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€ 39.000)
ΠΖ-12 Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες) Είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000)
ΠΖ-13 Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος) Είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 20.000)