11 βήματα για την μετάβαση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε DVB-T2 και την διάθεση της ζώνης των 700MHz για την ανάπτυξη υπηρεσιών 5G…

Ανακοινώθηκαν τα βήματα που θα ακολουθηθούν από τη πολιτεία και τους παρόχους δικτύου ευρυεκπομπής (ERT NET και DIGEA), προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η μετάβαση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε DVB-T2. Ξεκινώντας την μετάβαση το αργότερο από τον «Οκτώβριο του 2019 και ολοκλήρωση της τον Δεκέμβριο του 2020», που θα είναι και η τελική ημερομηνία για την οριστική διάθεση της ζώνης των 700MHz στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την ανάπτυξη υπηρεσιών 5G… Ανάμεσα τους ο Εθνικός Χάρτης Πορείας (national roadmap) προβλέπει για την μετάβαση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε DVB-T2…
Nicolas A.
Ανάμεσα τους ο Εθνικός Χάρτης Πορείας (national roadmap) προβλέπει για την μετάβαση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε DVB-T2:… «Την ανακοίνωση για την υιοθέτηση του προτύπου DVB-T2 (Ιούλιος 2018), την ανακοίνωση της προτυποποίησης των δεκτών ψηφιακής τηλεόρασης (Νοέμβριος 2018), την Έκδοση του τελικού Χάρτη Συχνοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης (Δεκέμβριος 2018), την Έναρξη των διαδικασιών για την τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης παρόχων δικτύου ευρυεκπομπής (Δεκέμβριος 2018), την Έκδοση των πλάνων μετάβασης για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης κάτω από τα 694 MHz (Φεβρουάριος 2019), την Έναρξη μετακίνησης σε DVB-T2 (Αν το ορόσημο 6 επιτευχθεί νωρίτερα η μετακίνηση θα ξεκινήσει ομοίως νωρίτερα). (Οκτώβριος 2019) Ανάπτυξη δικτύου (όχι εκπομπές) μέχρι τον Ιανουάριο 2020 και την Ολοκλήρωση της μετακίνησης σε DVB-T2 και την Διάθεση της ζώνης των 700MHz (Δεκέμβριος 2020)»…


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΙ (700 ΜHZ)
Στο πλαίσιο της γενικής προετοιμασίας για τη διάθεση του ψηφιακού μερίσματος ΙΙ (ζώνη 700MHz), κατά πως ορίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνουμε τον Εθνικό Χάρτης Πορείας (national roadmap) ως όφειλε η Χώρα βάσει των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω  Απόφαση.
Σημειώνεται ότι ο Χάρτης Πορείας έχει ανακοινωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπει ότι η ημερομηνία διάθεσης του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2020.
Ανάμεσα τους ο Εθνικός Χάρτης Πορείας (national roadmap) προβλέπει :
1.      «Η ανακοίνωση για την υιοθέτηση του προτύπου DVB-T2 και την παροχή πληροφοριών στο κοινό με σκοπό την διευκόλυνση της έγκαιρης διάθεσης  εξοπλισμού και δεκτών στην εσωτερική αγορά (Ιούλιος 2018
2.      «Η Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)  σχετικά με τη συχνοτική ζώνη των 700MHz και τις ρυθμίσεις που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις  που επί του παρόντος χρησιμοποιούν τμήμα της ζώνης» (Οκτώβριος 2018
3.      «Έναρξη των διαδικασιών για την απονομή της ζώνης των 700MHz» (Οκτώβριος 2018
4.      «η ανακοίνωση της προτυποποίησης των δεκτών ψηφιακής τηλεόρασης (Νοέμβριος 2018),»
5.      «η Έκδοση του τελικού Χάρτη Συχνοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης (Δεκέμβριος 2018)»,
6.      «η Έναρξη των διαδικασιών για την τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης 1) του δικαιώματος χρήσης του Δημόσιου Παρόχου Δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης (ΕΡΤ) 2) του δικαιώματος χρήσης του Ιδιωτικού Παρόχου Δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης (DIGEA) σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Συχνοτήτων (ορόσημο 5), (Δεκέμβριος 2018)»,
7.      «Η Έκδοση των πλάνων μετάβασης για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης κάτω από τα 694 MHz. Το πλάνο μετάβασης θα λάβει υπόψιν τις αποκλίνουσες ημερομηνίες μετάβασης των γειτονικών χωρών με σκοπό την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στη λήψη τηλεοπτικού σήματος από το κοινό (Φεβρουάριος 2019
8.      «Έναρξη μετακίνησης σε DVB-T2 (Αν το ορόσημο 6 επιτευχθεί νωρίτερα η μετακίνηση θα ξεκινήσει ομοίως νωρίτερα). (Οκτώβριος 2019) Ανάπτυξη δικτύου (όχι εκπομπές) μέχρι τον Ιανουάριο 2020.»
9.      Απονομή της ζώνης των 700MHz στους νέους χρήστες (Ιούλιος 2020)»
10.  «Ολοκλήρωση της μετακίνησης σε DVB-T2 (Δεκέμβριος 2020)»,         
11.  «Διάθεση της ζώνης 700MHz (Δεκέμβριος 2020)».