Ρύθμιση της online φορητότητας υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην ΕΕ…

Μετά την δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (της 14ης Ιουνίου 2017) σχετικά με την online διασυνοριακή φορητότητα υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, τίθεται σε ισχύ στις 20 Ιουλίου 2017, αν και δεν θα καταστεί εκτελεστή μέχρι τις 20 Μαρτίου 2018. Όπου οι πάροχοι συμμορφώνονται με την απρόσκοπτη πρόσβαση σε online υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ανεξάρτητα εάν οι συνδρομητές βρίσκονται προσωρινά παρόντες σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος διαμονής τους…
Ο κανονισμός επικεντρώνεται στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε online υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιεχομένου στις οποίες είναι συνδρομητές ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται προσωρινά παρόντες σε άλλο κράτος μέλος από το το κράτος μέλος διαμονής τους (για περιορισμένο χρονικό διάστημα). Μια σειρά από εμπόδια παρεμπόδιζαν ιστορικά την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών περιεχομένου για τους καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής τους και ειδικότερα το γεγονός ότι τα δικαιώματα για τη μετάδοση του περιεχομένου που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικών έργων, συχνά έχουν άδεια σε εδαφική βάση, καθώς και από το γεγονός ότι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών περιεχομένου μπορεί να επιλέξουν να εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένες αγορές στην ΕΕ.
 Ο κανονισμός ισχύει για τους παρόχους των οποίων οι υπηρεσίες παρέχονται έναντι συνδρομής. Ωστόσο οι πάροχοι των οποίων οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς συνδρομή και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (όπως το BBC iPlayer), έχουν τη δυνατότητα να ενταχτούν στον κανονισμό και να επιτρέψουν τη online διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών τους.
Από τις 20 Μαρτίου 2018 οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών περιεχομένου επιτρέπουν στους συνδρομητές τους που βρίσκονται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της online υπηρεσίας περιεχομένου με τον ίδιο τρόπο όπως και στο κράτος μέλος διαμονής τους. Τούτο περιλαμβάνει την πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο, την ίδια σειρά και τον αριθμό των συσκευών, για τον ίδιο αριθμό των χρηστών και με την ίδια σειρά από λειτουργίες. Ο πάροχος δεν επιβάλλει καμία πρόσθετη επιβάρυνση για τον συνδρομητή.
 Συμπερασματικά με την ανανέωση της σύμβασης για την παροχή μιας υπηρεσίας περιεχομένου, ο πάροχος ελέγχει το κράτος μέλος της κατοικίας του συνδρομητή, χρησιμοποιώντας περισσότερα από δύο Μέσα επαλήθευσης, όπως προσδιορίζεται στον κανονισμό, ανάμεσα τους "η ταυτότητα συνδρομητή, τα στοιχεία πληρωμής, ο τόπος εγκατάστασης του αποκωδικοποιητή (set-top box), η διεύθυνση χρέωσης, η ταχυδρομική διεύθυνση, ή η διεύθυνση IP".
Αντίστοιχα οι πάροχοι συμμορφώνονται με την υποχρέωση να ελέγχουν το κράτος μέλος κατοικίας των συνδρομητών σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμβάσεις μέχρι τις 21 Μαΐου 2018.
Έτσι ακόμη και αν και η παροχή διασυνοριακής πρόσβασης online περιεχομένου μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με τους περιορισμούς άδειας του παρόχου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων δεν μπορεί να εμποδίσουν τη διασυνοριακή παροχή online επιγραμμικού περιεχομένου. Μια και ο κανονισμός καθιστά σαφές ότι όλες οι συμβατικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και τους κατόχους δικαιωμάτων, οι οποίες είναι αντίθετες με τον κανονισμό, είναι ανεφάρμοστες. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα πρέπει να ανεχθούν τη διανομή του περιεχομένου τους, ακόμη και σε χώρες όπου δεν έχουν χορηγήσει καμία άδεια.
advanced-television.com