Το επίσημο ιχνοδιάγραμμα του νέου δορυφόρου Atlantic Bird 4Α - 7.0W…

Το επίσημο ιχνοδιάγραμμα του δορυφόρου Αtlantic Βird 4Α (διασαφηνίζει την κατάσταση), σχετικά με τη μετατόπιση της κεντρικής δέσμης εκπομπής του δορυφόρου λίγο νοτιότερα... Έτσι, τα βόρεια της χώρας μας (έπεσαν από την δέσμη εκπομπής 50dBW), στη δέσμη εκπομπής 48 dBW… Ενώ, στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα δεν έγινε αισθητή, η αλλαγή δορυφόρου (αφού παραμένουν στη Κεντρική δέσμη εκπομπής 50dBW)... Όλες οι συχνότητες του δορυφόρου Atlantic Bird 4, πέρασαν στο νέο δορυφόρο Atlantic Bird 4Α- 7.0W, παράλληλα ενεργοποιήθηκαν οι νέες συχνότητες 11317V, 12418V, 12476H, 27500, 3/4… Ανάμικτες εντυπώσεις άφησαν οι πρώτες λήψεις του νέου δορυφόρου Atlantic Bird 4Α- 7.0W, όπου στις περισσότερες συχνότητες σημειώθηκαν αυξομειώσεις στην ποιότητα σήματος (κυρίως ως αναφορά), εγκαταστάσεις παράκεντρων λήψεων στα βόρεια της χώρας (και λιγότερο σε κεντρικές λήψεις)…

Το ιχνοδιάγραμμα του δορυφόρου Αtlantic Bird 4 (που αντικαταστάθηκε)…
Nicolas A.