Ομιλία Σπ.Βούγια στην 1η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τη ψηφιακή μετάβαση...

Ομιλία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σπύρου Βούγια στην 1η συνεδρίαση ομάδας εργασίας για τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση:
Είναι γεγονός ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή ευρυεκπομπή παρουσιάζει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο από άποψη βελτιωμένων δυνατοτήτων μετάδοσης, όσο και από άποψη αποδοτικότερης χρήσης του ραδιοφάσματος. Με βάση αυτές τις δυνατότητες θα προκύψουν ποιοτικότερες και νέες υπηρεσίες – που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των επικοινωνιών – καθώς και διευρυμένες επιλογές για τους καταναλωτές. Η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος απαιτεί τη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών του χώρου – συναρμόδιων υπουργείων, αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, τηλεοπτικών σταθμών, τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κτλ. – γι’ αυτό και θεωρήσαμε σκόπιμο να συγκροτήσουμε μια Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή όλων. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την θετική ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας.

Αυτή η Ομάδα Εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους:
1. Τον προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την ενημέρωση του κοινού
Όπως έχει δείξει και η διεθνής εμπειρία, ένα από τα δυσκολότερα σημεία στη διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση σχετίζεται με την προσαρμογή των πολιτών. Γι’ αυτό και, συνήθως, προβλέπεται μια περίοδος παράλληλης μετάδοσης αναλογικού και ψηφιακού σήματος.

Θεωρούμε ότι η ενημέρωση των πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα:
Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται να τους πληροφορήσουμε σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα κατάργησης των αναλογικών εκπομπών, σε περιφερειακή και εθνική κλίμακα, ούτως ώστε να λάβουν εγκαίρως τις αποφάσεις τους σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη λήψη επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από το προσφερόμενο ευρύ φάσμα επιλογών. Ειδικότερα, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητες των διάφορων συσκευών ώστε να μπορούν να επιλέξουν, είτε ανάμεσα στη διατήρηση του υφιστάμενου αναλογικού εξοπλισμού τους μέσω της αναβάθμισής του, είτε την αντικατάστασή του με ολοκληρωμένους ψηφιακούς δέκτες.

Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντικό, οι πολίτες να ενημερωθούν και για τα οφέλη που πρόκειται να τους προσφέρουν οι ψηφιακές εκπομπές: Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου –συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας εκπομπής υψηλής ευκρίνειας– σημαντική μείωση παρεμβολών, πρόσθετο πρόγραμμα, υπηρεσίες δεδομένων, δυνατότητα ανάπτυξης διαδραστικών υπηρεσιών και, ιδίως, υπηρεσίες «κοινωνίας της πληροφορίας». Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ελκυστικότητα των υπηρεσιών και όχι η τεχνολογία καθοδηγούν τη ζήτηση για ψηφιακές εκπομπές και, τελικά, την αποδοχή τους από τους καταναλωτές. Με άλλα λόγια, οι ψηφιακές εκπομπές θα προσελκύσουν διάφορα τμήματα καταναλωτών μόνο εφόσον προσφέρουν δυνατότητες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο αναλογικό σύστημα.

Για την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των ελλήνων πολιτών, τόσο για την ψηφιακή τηλεόραση όσο και για τη συνολική ψηφιακή μετάβαση, η Πολιτεία, έστω και με κάποια καθυστέρηση, και ειδικά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι διατεθειμένο να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο με τη συμμετοχή άλλων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων. Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας, μπορούμε να προγραμματίσουμε να υλοποιήσουμε μαζί σειρά ενημερωτικών δράσεων σε πανελλαδικό επίπεδο που να εστιάζουν όμως τοπικά, όπως ειδικές εκδηλώσεις και ημερίδες, δημιουργία στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων ανά κατηγορίες πληθυσμού, έκδοση σχετικού ενημερωτικού υλικού, εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ. Επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό, να αναφέρω ότι το Υπουργείο μας έχει ήδη δρομολογήσει μια τέτοια πρωτοβουλία που αφορά στη δημιουργία μιας ειδικής ιστοσελίδας και ενός τηλεφωνικού help desk για την ψηφιακή τηλεόραση μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να λύνουν τις απορίες τους και να λαμβάνουν κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης.

2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και διαδικασιών για την έγκαιρη και συντονισμένη μετάβαση
Αυτό αποτελεί, ίσως, και το δυσκολότερο κομμάτι των εργασιών αυτής της Ομάδας μιας και η ίδια η μετάβαση από τις αναλογικές στις ψηφιακές εκπομπές αποτελεί από μόνη της μια σύνθετη διαδικασία με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Μια γενική αρχή στην οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε από τώρα είναι ότι η κατάργηση των αναλογικών εκπομπών σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν οι ψηφιακές εκπομπές θα έχουν επιτύχει ευρύτατη διείσδυση. Βασική προϋπόθεση για την κατάργηση των αναλογικών εκπομπών είναι να έχει εξασφαλιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών είναι εξοπλισμένο με ψηφιακούς δέκτες. Για αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντική η έγκαιρη πληροφόρηση του κοινού, όπως προανάφερθηκα παραπάνω. Στο ίδιο πλαίσιο, και έχοντας πλήρη επίγνωση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο επιδότησης και άλλων κινήτρων για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού μέσω ειδικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού (π.χ. ΑμεΑ, άνεργοι, ηλικιωμένοι, χαμηλά εισοδήματα, κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το χρονοδιάγραμμα που θα προτείνει η Ομάδα Εργασίας για την πλήρη μετάβαση θα πρέπει να είναι σφικτό και να λαμβάνει υπόψη, αφενός, τις σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και, αφετέρου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας.

3. Την αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών ψηφιακής ευρυεκπομπής
Στο πεδίο αυτό, το βασικό ζητούμενο είναι η επίτευξη συμφωνίας για την καθιέρωση ενός μοντέλου κοινής αποδοχής. Διότι θα είναι προς όφελος όλων εάν καταφέρουμε να ξεκινήσουμε από μια κοινή αφετηρία, ένα κοινό «τεχνολογικό κατώφλι», το οποίο όμως δεν θα αποκλείει τις όποιες δυνατότητες τεχνολογικής αναβάθμισης στο μέλλον, καθώς και τη διευκόλυνση της σύγκλισης συσκευών.
(Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)