Nova: 397.281 συνδρομητές και πλήρη μετάβαση σε τεχνολογία MPEG4…

Με 397.281 συνδρομητές έκλεισε το 4ο τρίμηνο του 2012 για τη πλατφόρμα της nova, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Forthnet, μέσα στο 2013 θα ολοκληρωθεί η πλήρη μετάβαση και αντικατάσταση των αποκωδικοποιητών συνδρομητικής τηλεόρασης παλαιάς τεχνολογίας MPEG2 με αποκωδικοποιητές τελευταίας τεχνολογίας MPEG4, σε όλους τους συνδρομητές Nova. Η κίνηση αυτή, αφενός θα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης να απολαύσουν στο μέγιστο την εμπειρία της Nova, καθώς όλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα High Definition και 3D, αφετέρου η εταιρεία θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλες τις εμπορικές και οικονομικές δυνατότητες που της προσφέρει η τεχνολογία MPEG4. Στα πλαίσια αυτά ένας από τους ήδη υπάρχοντες πέντε αναμεταδότες της Nova θα κλείσει τη 1η Ιανουαρίου 2014
Μια και το 2012, ο Όμιλος αποφάσισε να αναβαθμίσει την μεταφερόμενη πληροφορία μέσω δορυφόρων με την αναβάθμιση των 4 αναμεταδοτών σε τεχνολογία DVB-S2 με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τον έναν από τους ήδη υπάρχοντες πέντε αναμεταδότες. Η νέα τεχνολογία DVB-S2 επιτρέπει την αναμετάδοση ίδιου αριθμού καναλιών χρησιμοποιώντας μικρότερη χωρητικότητα, ενώ παράλληλα επιτρέπει την εκπομπή δεδομένων στην υψηλότερη δυνατή ταχύτητα μέσω του δορυφόρου. Ο 5ος αναμεταδότης θα σταματήσει να εκπέμπει την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεδομένου του γεγονότος αυτού ο Όμιλος προχώρησε στην από-αναγνώριση μέρους της αξίας κτήσεως ποσού €19.104.611 (Σημείωση 12) καθώς και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών κατά το ποσό των € 19.986.623 για τα έτη 2014 έως το έτος 2020. Το αποτέλεσμα (έσοδο) της από-αναγνώρισης αυτής ποσού € 882.012 περιλαμβάνεται στα λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις…


Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης
Κατά το 4ο τρίμηνο του 2012 η εταιρεία πρόσθεσε πάνω από 30 χιλιάδες συνδρομητές στις ψηφιακές της πλατφόρμες. Η συνδρομητική βάση αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με αυτή του 2011 – πλησιάζοντας οριακά τα 400 χιλιάδες νοικοκυριά.

Παρά την μακροοικονομική αβεβαιότητα που επηρεάζει τις καταναλωτικές συμπεριφορές των νοικοκυριών, η ενθουσιώδης αποδοχή των συνδυαστικών υπηρεσιών στη διάρκεια του 2012 επιβεβαιώνει τις εμπορικές επιλογές της εταιρείας που εστιάζονται σε μια οικονομικά ελκυστική πρόταση για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου τηλεοπτικό περιεχόμενο στο ελληνικό νοικοκυριό. Η εξάπλωση των συνδυαστικών υπηρεσιών θα αποτελέσει το βασικό άξονα για περαιτέρω διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης +``+στην αγορά.

Συνδρομητές PayTV Ελλάδα
Q4 2012
Q4 2011
Δ
397.281
386.616
2,8%
Αναλογική πλατφόρμα
0
4.636
-100,0%
Σύνολο
397.281
391.252
1,5%

Πρόσφατες Εξελίξεις

·         Η εταιρεία ξεκίνησε από τις 18 Φεβρουαρίου 2013 την διάθεση της νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Forthnet Απεριόριστα που δίνουν πλέον μια νέα δυναμική στη σταθερή τηλεφωνία, καθώς ο καταναλωτής μπορεί να μιλήσει απεριόριστα προς όλα τα κινητά, με κόστος πολλαπλάσια χαμηλότερο από τις μέχρι τώρα χρεώσεις των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία με την κίνηση αυτή, εισέρχεται έμμεσα αλλά πλέον ανταγωνιστικά σε μία νέα για αυτήν αγορά, αυτή των κλήσεων προς κινητά τηλέφωνα, διεκδικώντας μερίδιο αγοράς με τελικό στόχο την αντιστροφή της μέχρι τώρα μείωσης -λόγω κρίσης και ανταγωνισμού- του μέσου μηνιαίου εσόδου ανά συνδρομητή.

·         Η εταιρεία επενδύει στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της και θα ολοκληρώσει μέσα στο 2013 την αντικατάσταση των αποκωδικοποιητών συνδρομητικής τηλεόρασης παλαιάς τεχνολογίας MPEG2 με αποκωδικοποιητές τελευταίας τεχνολογίας MPEG4, σε όλους τους συνδρομητές Nova. Η κίνηση αυτή, αφενός θα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους   πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης να απολαύσουν στο μέγιστο την εμπειρία της Nova, καθώς όλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα High Definition και 3D, αφετέρου η εταιρεία θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλες τις εμπορικές και οικονομικές δυνατότητες που του προσφέρει η τεχνολογία MPEG4.

·         Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, με αύξηση της συνδρομητικής βάσης σε επίπεδο συνδυαστικών υπηρεσιών και της διείσδυσης όλων των υπηρεσιών της στην ελληνική αγορά, υποστηρίζεται από ένα ανάλογο σχέδιο εμπορικών επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία προχωρά τις συζητήσεις της με τις δανείστριες τράπεζες για αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων, καθώς και τις διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής Forthnet AE25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ:
Ο Όμιλος μισθώνει εξοπλισμό αναμετάδοσης συνολικής αρχικής αξίας € 153.079.114 διάρκειας δώδεκα ετών, πληρωτέα σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και επιτόκιο από 6,5% έως 9,57%. Το 2012, ο Όμιλος αποφάσισε να αναβαθμίσει την μεταφερόμενη πληροφορία μέσω δορυφόρων με την αναβάθμιση των 4 αναμεταδοτών σε τεχνολογία DVBS-2 με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τον έναν από τους ήδη υπάρχοντες πέντε αναμεταδότες. Η νέα τεχνολογία DVBS-2 επιτρέπει την αναμετάδοση ίδιου αριθμού καναλιών χρησιμοποιώντας μικρότερη χωρητικότητα, ενώ παράλληλα επιτρέπει την εκπομπή δεδομένων στην υψηλότερη δυνατή ταχύτητα μέσω του δορυφόρου. Ο 5ος αναμεταδότης θα σταματήσει να εκπέμπει την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεδομένου του γεγονότος αυτού ο Όμιλος προχώρησε στην από-αναγνώριση μέρους της αξίας κτήσεως ποσού €19.104.611 (Σημείωση 12) καθώς και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών κατά το ποσό των € 19.986.623 για τα έτη 2014 έως το έτος 2020. Το αποτέλεσμα (έσοδο) της από-αναγνωρισης αυτής ποσού € 882.012 περιλαμβάνεται στα λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.