ΕΡΤnet A.E.: ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής...

Νέα Ενημέρωση 23/07: 
Tο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών και τη χρήση συχνοτήτων που μπήκε από χθες σε διαβούλευση στη διαύγεια, εμπεριέχει και τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά την ΕΡΤ και την Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας ως παρόχου «ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής-ΕΡΤnet A.E.»...
...


«ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής-ΕΡΤnet A.E.» - Σύσταση – Σκοπός – Λειτουργία 
Άρθρο 16: Σύσταση – Σκοπός – Λειτουργία - 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4324/2015 (ΦΕΚ A’ 44), όπως αντικατέστησε την παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α 169), με την επωνυμία «ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής-ΕΡΤnet A.E.» (στο εξής «Εταιρία») και έδρα το Δήμο Αθηναίων. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

2. Η Εταιρία είναι θυγατρική της ΕΡΤ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 4324/2015, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από το κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Το ιδρυτικό καταστατικό της, εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Επικρατείας αρμοδίου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Διέπεται δε αυτό, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στις επόμενες παραγράφους ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτές, από τις διατάξεις του κ.ν 2190/20, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Σκοπός της Εταιρίας είναι η άσκηση ενδεικτικά των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 
α. Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου μετάδοσης (διανομής) σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη μεταφορά προγραμμάτων περιεχομένου, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.4173/2013, όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 2 του Ν.4324/2015, για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων, 
β. Η παροχή υπηρεσιών πολυπλεξίας και μετάδοσης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχομένου (video και ήχος), 
γ. Η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως ενδεικτικά η παροχή πληροφοριών προγράμματος (EPG), υπηρεσιών teletext, 
δ. Η παροχή επιπρόσθετων διαδραστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ήχου, ραδιοφώνου, δεδομένων και διαδικτύου μέσω ανοιχτών Διεπαφών Προγράμματος Εφαρμογής (Application Programming Interface, API), 
ε. Η χρήση κατάλληλων αναγνωριστικών στοιχείων για τις Πληροφορίες Υπηρεσιών (Services Information) και στοιχείων Πληροφοριών Συγκεκριμένου Προγράμματος (PSI) διαμορφώνοντας κατάλληλο περιβάλλον πλοήγησης στους δέκτες για το ευρύ κοινό. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού εφαρμόζεται η παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.4173/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4324/2015, η δε Εταιρία υπάγεται στον ρυθμιστικό έλεγχο της αρμόδιας αρχής κατά την κείμενη νομοθεσία.

4.Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων και η λειτουργία των εγκαταστάσεων εκπομπής γίνεται με την αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και τις αρμόδιες αρχές. Ιδίως, με την επιφύλαξη ισχύος άλλων ή αλλαγής των προδιαγραφών και απαιτήσεων από την αρμόδια αρχή:

α. Η Εταιρία υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων, που ισχύει και τηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού και να παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας και μετάδοσης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος και συμπληρωματικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση Εθνικής Κάλυψης, η Περιοχή Κάλυψης που επιτυγχάνει η Εταιρία, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον το προβλεπόμενο στον Χάρτη Συχνοτήτων ποσοστό % του πληθυσμού της χώρας.

β. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει αριθμό πολυπλεκτών ώστε να καλύψει τουλάχιστον τον αριθμό των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση σύναψης σύμβασης με ρυθμό μετάδοσης που αντιστοιχεί σε ποιότητα τυπικής ευκρίνειας (SD), τηρώντας τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 80, Παρ.1, Εδάφ. Στ’, του Ν.4070/2012 και ειδικότερα το στοιχείο7 ή που πληρούν άλλα κριτήρια νομιμότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Η Εταιρία οφείλει να εφαρμόζει ως προς τα χαρακτηριστικά δικτύου (π.χ. χαρακτηριστικά συστήματος, περιεχομένου πολυπλέκτη, χαρακτηριστικά ήχου κ.λ.π) τις πράξεις, αποφάσεις διεθνών, ευρωπαικών και εγχώριων αρμοδίων αρχών και την κείμενη νομοθεσία.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000) Ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο για το οποίο εκδίδεται μία ονομαστική και αναπαλλοτρίωτη μετοχή. Πόροι της Εταιρίας είναι:α. έσοδα από την δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των σκοπών της και β. έσοδα από άλλες πηγές.

7. Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, απασχόλησης, ανάκλησης κ.λ.π. των μελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντα συμβούλου, που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους, καθορίζονται με την κοινή απόφαση διορισμού τους από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπηση της εταιρίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης.
Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δημόσιο τον Πρόεδρο. Επίσης, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δημόσιο, για πενταετή θητεία, το διευθύνοντα σύμβουλο και τον ανακαλεί για σπουδαίο λόγο με την ίδια διαδικασία.
Το Δ.Σ. είναι επταμελές και εκλέγεται για πενταετή θητεία εκτός από την πρώτη θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. 
Το Δ.Σ. αποτελείται από :
α. πέντε (5) εκπροσώπους του Δημοσίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων του άρθρου 31 του παρόντος κεφαλαίου, ως εξής: ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές, ορίζονται από τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και δύο (2) μέλη με τον αναπληρωτές τους, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και
β. δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρία, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται ως κατωτέρω.
Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του αντικειμένου της εταιρίας.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι δύο αναπληρωματικοί τους εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η μη υπόδειξη των εκπροσώπων αυτών δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Δ.Σ., οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία τριών (3) μελών.
Τα μέλη του Δ.Σ ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που ορίστηκαν, οποτεδήποτε και αζημίως για την εταιρία.
Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου , παραίτησης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του από τους αναπληρωματικούς της αντίστοιχης κατηγορίας και κατά τη σειρά με την οποία εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση. Η μη επικύρωση της εκλογής δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ., που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, θεωρούνται σε διατεταγμένη υπηρεσία και λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζημίωση της παρ.1 του παρόντος.

8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρίας, προϊσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρίας, διευθύνει το έργο της, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και έχει τις αρμοδιότητες που του αποδίδονται στο καταστατικό και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

9.Τα ασυμβίβαστα της παρ.6 του άρθρου 9 του Ν.4173/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.4324/2015 ισχύουν και ως προς τη κτήση της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας.

10. Η γενική συνέλευση αποτελείται από α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και γ)τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο. Στη Γενική Συνέλευση οι Υπουργοί παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της εταιρίας από το καταστατικό της εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της εταιρίας και της μητρικής ΕΡΤ Α.Ε. ρυθμίζονται θέματα διάθεσης απασχολουμένων από τη μητρική στη θυγατρική ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησης τους στην μητρική (μόνιμο προσωπικό, προσωπικό αορίστου ή ορισμένου χρόνου κ.λ.π.), καθώς επίσης το αντικείμενο και η διάρκεια απασχόλησης, οι αποδοχές τους και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Δύναται δε με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου να συνάπτονται συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο ιδίως στην περίπτωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ή για εξειδικευμένο αντικείμενο, που προσδιορίζεται στις συμβάσεις αυτές. Για το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό της Εταιρίας και τη ρύθμιση των σχέσεών του με αυτή θα εκδοθεί εντός 6 μηνών από την έκδοση του παρόντος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ), κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ και εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσής του, στον οποία θα ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
www.opengov.gr