"Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών και τη χρήση συχνοτήτων"…

Νέα Ενημέρωση 22/07: 
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών... 
Πλήρης Συνέντευξη Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χ. Σπίρτζη στο Πρώτο Πρόγραμμα... 
"Σε διαβούλευση μπήκε στη διαύγεια το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών και τη χρήση συχνοτήτων, όπως μας είχε προϊδεάσει ο Αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης στη πρόσφατη συνέντευξη το Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη, το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές συχνότητες θα επιφέρει αλλαγές στη τηλεοπτική αγορά και τους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί σήμερα...
...προσδιορίζοντας τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα δοθούν οι άδειες στα κανάλια, τις συχνότητες και τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Σε διαβούλευση μπήκε στη διαύγειατο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών... 
α) για την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης...
β) για την Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας  «ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής-ΕΡΤnet A.E
γ) και την Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ)


O    Υπουργός  Επικρατείας  Νίκος  Παππάς ,  ο  Υπουργός  Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  Γιώργος  Σταθάκης  και  ο  Αναπληρωτής   Υπουργός  Υποδομών, Μεταφορών  και  Δικτύων  Χρήστος  Σπίρτζης  θέτουν  από  σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου και  ώρα 14:00 σε  δημόσια  ηλεκτρονική  διαβούλευση  το  σχέδιο  νόμου  «Αδειοδότηση  παρόχων  περιεχομένου  επίγειας  ψηφιακής  τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής ελεύθερης  λήψης  -   Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’  44/2015) -  Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής  Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν.  4070/2012  (ΦΕΚ  Α΄ 82/2012)  και άλλες διατάξεις»  και  καλεί  τους  κοινωνικούς  εταίρους  και  κάθε  ενδιαφερόμενο  να  συμμετάσχει  καταθέτοντας  προτάσεις, προκειμένου  να  βελτιωθούν  οι  διατάξεις  του  νομοσχεδίου. Η  διαβούλευση  θα  διαρκέσει  μέχρι  την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015   και  ώρα  9:00  π.μ.
 www.opengov.gr 


Άρθρο 01:Έννοια, λειτουργία και υπηρεσίες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

1. Η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία αυτή διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως πάροχος περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης θεωρείται η επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο προς μετάδοση στο κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας και εμπίπτει στην έννοια του μέσου ενημέρωσης όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30).

2. Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονομικό ανταγωνισμό στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών.


3. Οι άδειες των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Εθνικής εμβέλειας είναι οι άδειες των παρόχων περιεχομένου που καλύπτουν πληθυσμιακά την επικράτεια και περιφερειακής εμβέλειας οι άδειες των παρόχων περιεχομένου που καλύπτουν πληθυσμιακά το σύνολο μίας ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας βάσει των περιφερειακών ζωνών που καθορίζονται με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων . Η κάλυψη αυτή, την οποία υποχρεούται να εξασφαλίζει στον αδειούχο πάροχο περιεχομένου ο πάροχος δικτύου, καθορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) της γεωγραφικής περιφέρειας για την οποία έχει λάβει άδεια.
www.opengov.gr

Άρθρο 02:Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

1. Η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος νόμου γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Οι Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να τροποποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.

2. Με τους Χάρτες Συχνοτήτων καθορίζονται οι συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α΄ 61), συμπεριλαμβανόμενης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.

3. Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος.

4. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανόμενης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψουν εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα που θα καθοριστούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες προδιαγραφές.

5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζεται ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), προγράμματος (ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού), είδος περιεχομένου σε περίπτωση ενημερωτικού προγράμματος (γενικού ή θεματικού περιεχομένου) και είδος θεματικού περιεχομένου σε περίπτωση μη ενημερωτικού προγράμματος. H τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ.

6. Η χρονική διάρκεια των αδειών παρόχων περιεχομένου είναι δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της έκδοσής τους.

7. Η διαδικασία της αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου μέσω δημοπρασίας διεξάγεται με την έκδοση προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.

8. Οι υποψήφιοι για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να δηλώσουν με την κατατεθείσα αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία αδειοδότησης την εμβέλεια για την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί η άδεια (εθνική ή περιφερειακή), το είδος προγράμματος (ενημερωτικού ή μη περιεχομένου) και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό του, σε περίπτωση που η υποβαλλόμενη αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας παρόχου θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού, καθώς και τον δίαυλο ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, μέσω του οποίου επιθυμούν να εκπέμψουν το πρόγραμμά τους ανά γεωγραφική περιοχή.

Άρθρο 03: Προϋποθέσεις συμμετοχής – Νομική μορφή υποψηφίων

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης που διεξάγεται μέσω δημοπρασίας έχουν:

α) Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, ο υποψήφιος υποχρεούται προ της υποβολής υποψηφιότητας, να έχει καταρτίσει την εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο. Η εταιρική σύμβαση κατατίθεται στο Ε.Σ.Ρ. κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Η διαδικασία σύστασης της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία.

β) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία προκηρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

γ) Κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια παρόχου περιεχομένου σε κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία, να την υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Μέτοχοι της συσταθησόμενης, από τα μέλη της κοινοπραξίας, ανώνυμης εταιρίας μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα, κατά την υποβολή της.

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση της εταιρίας ή της κοινοπραξίας και των μελών αυτής, ιδίως δε το έγγραφο σύστασης, το κωδικοποιημένο καταστατικό της υποψήφιας εταιρίας ή των μελών της κοινοπραξίας, νομίμως κατατεθειμένο στην αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.


Άρθρο 04: Μετοχικό κεφάλαιο υποψηφίων

1. Ως ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εμβέλειας ορίζεται: 
α) το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, 
β) το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και 
γ) το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με τον πληθυσμό της συγκεκριμένης περιφέρειας, με βάση την τελευταία απογραφή. Το ως άνω καθοριζόμενο ποσό του ελάχιστα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να υφίσταται καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

2. Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου ανά κατηγορία άδειας.

3. Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφάλαιο, στο σύνολο του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υποψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό, η οποία προέρχεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. Η εγγυητική επιστολή συντάσσεται σύμφωνα με τον διεθνή τύπο S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) MT 760 και συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της, παραλήπτης δε αυτής ορίζεται το Ε.Σ.Ρ. Η ως άνω εγγυητική επιστολή ισχύει για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της υποψηφιότητας μέχρι την επιστροφή της στον υποψήφιο. Ο αδειούχος οφείλει να προβεί στην κάλυψη του συνολικού ή του υπολειπόμενου ποσού, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας. Σε περίπτωση υπέρβασης της τασσόμενης προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η δε χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον υποψήφιο η σχετική άδεια η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν. Με τη σχετική προκήρυξη ορίζονται οι περαιτέρω λεπτομέρειες έκδοσης και υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

4. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν τα κατά νόμο έγγραφα που πιστοποιούν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και ειδικότερα το ειδικό πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας εταιρικής χρήσης, συνοδευόμενες από έκθεση ορκωτού λογιστή ή πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας που πιστοποιούν την οικονομική κατάστασή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. 
http://www.opengov.gr/ypep/?p=294

www.opengov.gr 


Άρθρο 05: Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών

1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπραξίας για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, τότε και οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα.

2. Ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης του παρόντος. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους το σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

3. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει στο Ε.Σ.Ρ. κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, ή των πραγματικών δικαιούχων κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3651/2008 (Α’ 166). Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση , υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων – πραγματικών δικαιούχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) ή δικαιωμάτων ψήφου , σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι – πραγματικοί δικαιούχοι.

4. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών.

5. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με τους ίδιους όρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178), καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

6. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου μέχρι φυσικού προσώπου , καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψηφίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..


 Άρθρο 06: Αρνητικές προϋποθέσεις – Ασυμβίβαστες ιδιότητες – Πόθεν έσχες υποψηφίων

1. Οι μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως ισχύει και η οποία έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία. Το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης οφείλει να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν τις ως άνω ιδιότητες είτε από τους υποψηφίους είτε από τις αρμόδιες αρχές.

2. Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή των άνω προσώπων σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, τα πρόσωπα δε αυτά οφείλουν, προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής , να προσκομίσουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους ή των νομίμων εκπροσώπων τους από αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται ειδικότερα με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

3. Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και οι δέκα (10) μεγαλύτεροι μέτοχοι ή κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου του υποψηφίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της περ. i του εδαφίου α` της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007 , υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί κύριοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279).

4. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνοδεύεται από στοιχεία , τα οποία αποδεικνύουν τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν ή προγραμματίζεται να διατεθούν για τη λειτουργία του παρόχου περιεχομένου από τον υποψήφιο και τους μετόχους του , εφόσον οι μέτοχοι είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής στην αντίστοιχη διαδικασία αδειοδότησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ανωτέρω έλεγχο προσδιορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.Άρθρο 07: Τεχνολογικός εξοπλισμός – Κτηριακή Υποδομή

1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό και κτηριακή υποδομή που τους εξασφαλίζει την άρτια ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους και τη μεταφορά του σήματός τους στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και ιδίως τα εξής:

α) τεχνολογικό εξοπλισμό που αφορά τον κεντρικό έλεγχο για την παραγωγή σημάτων, το χρονικό συγχρονισμό και την επικοινωνία των πηγών σήματος , τη διανομή των σημάτων, τη ροή του προγράμματος, τους χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράμματος και τους σταθμούς μοντάζ, με τα αντίστοιχα τεχνικά σχέδια εγκατάστασης,

β) κτηριακές εγκαταστάσεις για αίθουσα κεντρικού ελέγχου, αίθουσα ροής, χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράμματος και αίθουσα μοντάζ.

2. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία της αιτούμενης άδειας λειτουργίας, που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτηριακή υποδομή των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξή τους.

3. Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, δεν διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτηριακή υποδομή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. ανά κατηγορία άδειας λειτουργίας, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι θα τα διαθέτει , εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας.


Άρθρο 08: Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος

1. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος που υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση πάροχος περιεχομένου είναι η εξής ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου:

α) το σύνολο του εικοσιτετραώρου για τους εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου ,

β) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ώρες για τους περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου,

γ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες για τους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος.

Η κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική.

2. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνικής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, περιλαμβάνει:

α) καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας (1) τουλάχιστον ώρας,

β) εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου τουλάχιστον δέκα (10) ωρών μηνιαίως, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κλπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, συνολικής μηνιαίας διάρκειας καθεμιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα (10) ωρών,

γ) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του π. δ. 109/2010 για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων.

3. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος περιφερειακής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου πρέπει να περιλαμβάνει:

α. καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας (1) τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου,

β. τις αναφερόμενες στην περ. β΄ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκπομπών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου.

4. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του παρόχου περιεχομένου.

5. Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 είναι υποχρεωτική για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους περιεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.

6. Τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα από τις αναφερόμενες στην περ. β΄ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκπομπών μεταδίδονται υποχρεωτικά με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα από τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος. Οι πάροχοι περιεχόμενου μη ενημερωτικού προγράμματος υπόκεινται στην υποχρέωση μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους.

7. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξή των ανωτέρω ανά κατηγορία της αιτούμενης άδειας λειτουργίας, τα οποία περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός πριν την υποβολή της αίτησης και σχετική βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ότι το έντυπο ημερήσιο πρόγραμμα αποτυπώνει με ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό όπως μεταδόθηκε κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.

8. Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση δεν μεταδίδει τον, κατά τα ως άνω, οριζόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα , κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας του, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα μεταδίδει το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις και προϋποθέσεις πρόγραμμα.


Άρθρο 11: Όροι Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ.

1. Η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου αρχίζει με τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ.

2. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των αδειών παρόχων περιεχομένου και ειδικότερα κατ΄ ελάχιστον τα εξής:

α) Η εμβέλεια, το πρόγραμμα και το είδος του περιεχομένου που αφορούν οι προκηρυσσόμενες άδειες.

β) Η χρονική διάρκεια της άδειας.

γ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

δ) Το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια και ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών μέσω της δημοπρασίας.

ε) Η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία άδειας.

στ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία τόσο της προεπιλογής όσο και της τελικής φάσης της δημοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής αυτών.

ζ) Τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι. προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η προεπιλογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση της δημοπρασίας.

η) Ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υποχρεώσεις αυτών.

3. Η διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας και περιφερειακής εμβέλειας για κάθε γεωγραφική περιφέρεια είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο. Τυχόν στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί στο ΕΣΡ στο πλαίσιο παλαιότερων διαδικασιών ή στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικώς:

α) σε τρεις ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, για την προκήρυξη που αφορά τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας,

β) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, εδρεύουσες από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του αντίστοιχου νομού/γεωγραφικής περιοχής και πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68), για την προκήρυξη που αφορά τη διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.

5. Η συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχου περιεχομένου συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της σχετικής προκήρυξης και δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή με επιφύλαξη ή υπό αίρεση.


6. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους.

Άρθρο 12: Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής

1. Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει στο στάδιο της προεπιλογής τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των θετικών και των αρνητικών προϋποθέσεων του δικαιώματος συμμετοχής στη δημοπρασία (ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου), όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 10. Ακολούθως το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στην κάθε δημοπρασία καθώς και εκείνων οι οποίοι αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής τους στη διαδικασία αυτή. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι υποψήφιοι με συστημένη επιστολή.

2. Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να υποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους.

3. Κατόπιν της κοινοποίησης του καταλόγου των προεπιλεγέντων που συμμετέχουν στην κάθε δημοπρασία, το Ε.Σ.Ρ. αποστέλλει προς καθένα από αυτούς δελτίο συμμετοχής στη δημοπρασία, με το οποίο τους γνωστοποιεί την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας καθώς και το σχετικό πρόγραμμά της.

4. Συμμετέχοντες οι οποίοι αποκλείονται από την προεπιλογή έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στο Ε.Σ.Ρ. Η προθεσμία υποβολής της ένστασης αυτής καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να κρίνει επ΄ αυτής, καθορίζονται με την προκήρυξη.


Άρθρο 13: Διαδικασία δημοπρασίας

1. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας γίνεται μέσω διαδικασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα επί της, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 , καθοριζόμενης τιμής εκκίνησης . Η διεξαγωγή της δημοπρασίας αρχίζει από την ημερομηνία εκκίνησής της και ολοκληρώνεται την ημερομηνία ανακήρυξης των υπερθεματιστών αδειούχων. Η διάρκεια του κάθε γύρου , ο καθορισμός της προσαύξησης της τιμής προσφοράς ανά γύρο, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, ο τρόπος υποβολής των προσφορών από τους συμμετέχοντες, η ανακήρυξη των υπερθεματιστών, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της καθορίζονται από την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

2. Πριν την ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε δημοπρατούμενη άδεια διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ., ως προς την υψηλότερη υποβληθείσα προσφορά, έλεγχος της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την καταβολή της. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο που ήδη έχει καταθέσει ο υποψήφιος με την αίτησή του. Σε περίπτωση που το Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι από τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογείται ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων του υποψηφίου, υποχρεούται να ζητήσει από τον υποψήφιο πρόσθετα δικαιολογητικά. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του ως άνω ελέγχου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οικονομική προσφορά, ο ως άνω υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται υπερθεματιστής και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου.

3. Το τίμημα καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή με τραπεζική επιταγή που εκδίδεται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η προκήρυξη και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει το τίμημα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει, και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης.

4. Μετά τη λήξη της διαδικασίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. οι υπερθεματιστές στην κάθε δημοπρασία ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου, στους οποίους χορηγείται η αντίστοιχη άδεια.

5. Η μη υποβολή καμίας υποψηφιότητας ή μη προεπιλογή καμίας υποψηφιότητας για τη συμμετοχή σε κάθε δημοπρασία ή η υποβολή λιγότερων υποψηφιοτήτων σε σχέση με τις προκηρυσσόμενες άδειες συνεπάγεται την εν όλω ή εν μέρει ματαίωση της αντίστοιχης διαδικασίας αδειοδότησης από το Ε.Σ.Ρ. για τις συγκεκριμένες άδειες και την επαναπροκήρυξή τους στο ίδιο ή άλλο είδος προγράμματος (ενημερωτικό ή μη) και στο ίδιο ή άλλο θεματικό περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία αναφέροντας τους λόγους ματαίωσης, χωρίς καμία απαίτηση των υποψηφίων.
6. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης.

Άρθρο 14: Όροι χορηγούμενων αδειών

1. Οι άδειες καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά έκδοσης σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., στο οποίο τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη αυτών. Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην αρμόδια Περιφέρεια κάθε αδειούχου εταιρίας.

2. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι:

– ο φορέας της άδειας,

- ο καθορισμός της υπηρεσίας

– ο διακριτικός τίτλος του παρόχου περιεχομένου και το λογότυπο του,

– η χρονική διάρκεια της άδειας,

– η κατηγορία της άδειας και η περιοχή εμβέλειας που καλύπτει,

– η ελάχιστη διάρκεια του εκπεμπόμενου προγράμματος

– ο δίαυλος συχνοτήτων μέσω του οποίου εκπέμπει ο πάροχος περιεχομένου

– τυχόν υποχρέωση συμμόρφωσης με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις κατά τα άρθρα 3 έως και 10 .

3. Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας, καθώς και η μεταβίβαση της. Η μεταβίβαση της επιχείρησης ή μετοχών αυτής είναι δυνατή κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α΄ 159).

β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά τουλάχιστον το ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία χορηγείται η άδεια.

γ) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να παραδίδει τεχνικά άρτια το ψηφιακό σήμα του στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

δ) Σε περίπτωση αδειούχων οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφωθούν με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά τα άρθρα 3 έως και 10 , η εκπομπή του προγράμματός τους από τον πάροχο δικτύου επιτρέπεται μόνο αφότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση στις ως άνω προϋποθέσεις, όπως αυτό βεβαιώνεται με σχετική πράξη του Ε.Σ.Ρ.

4. Οι φορείς άδειας παρόχου περιεχομένου πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προγράμματός τους. Κάθε διακοπή του προγράμματός τους που γίνεται με ευθύνη του παρόχου περιεχομένου πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

5. Οι φορείς άδειας παρόχου περιεχομένου δεν μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού προγράμματος ή της επιχείρησης σε τρίτους, μπορούν όμως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος καθώς και η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.

6. Οι φορείς άδειας παρόχου περιεχομένου υποχρεούνται:

α. να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, του π.δ. 109/2010 και τους ισχύοντες κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας,

β. να συνάπτουν είτε οι ίδιοι απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, άλλως, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτικού τομέα,

γ. να τηρούν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και ημεδαπή νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, ιδίως ως προς τη σύναψη συμβάσεων με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων αυτών,

δ. να καταθέτουν, κατά την έναρξη της τηλεοπτικής περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. περίληψη των κατηγοριών των προγραμμάτων που θα μεταδίδουν την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο.

7. Επιτρέπεται η δικτύωση παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από έναν παρόχους περιεχομένου περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια. Οι πάροχοι περιεχομένου που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού, με τον οποίο τελούν σε δικτύωση, για τρεις (3) ώρες ημερησίως κατ` ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ` όλη τη διάρκεια της δικτύωσης παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των παρόχων περιεχομένου, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.

8. Οι φορείς άδειας παρόχου περιεχομένου υποχρεούνται καθ` όλη τη διάρκειά της να διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 109/2010. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν αντίκλητο εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.

9. Οι αδειούχοι υποχρεούνται καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων , σύμφωνα με το άρθρο 4 , ιδίων κεφαλαίων τους, ήτοι στο ύψος του αρχικού ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό.

10. Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται.

11. Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. α΄ του ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 262).


----------------------------------------------------------------------

Άρθρο 15: Λόγοι ανάκλησης αδειών

1. Ανάκληση της άδειας των παρόχων περιεχομένου χωρεί με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Τα ίδια κεφάλαια της αδειούχου ανώνυμης εταιρίας έχουν μειωθεί σε σχέση με το απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο προς χορήγηση της άδειας , όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

β) Το προσωπικό της αδειούχου ανώνυμης εταιρίας έχει μειωθεί σε σχέση με το απαιτούμενο προς χορήγηση της άδειας ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

γ) Δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 προϋποθέσεις που αφορούν το εκπεμπόμενο πρόγραμμα, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.

2. Καταργείται από τη δημοσίευση των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού.

--------------------------------------------------------------------------
www.opengov.gr
Νέα Ενημέρωση 20/07: Τι προβλέπει το επερχόμενο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών... 


* Καθιερώνει αυστηρότερα κριτήρια ως προς τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας των ψηφιακών καναλιών, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα στον ραδιοτηλεοπτικό χώρο.
* Διακόπτει τη συνέχεια της διά νομοθετικών παρεμβάσεων «νομιμοφανούς» λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και κατά τη ψηφιακή μετάβαση.
* Η αδειοδότηση των ψηφιακών καναλιών θα γίνει μέσω δημοπρασίας που θα διεξαχθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρώτα θα ψηφιστεί ο νόμος. Ακολούθως θα εκδοθεί η προκήρυξη των αδειών από το ΕΣΡ.
* Πρώτα θα προκηρυχθούν οι άδειες εθνικής εμβέλειας και στη συνέχεια οι περιφερειακής. Ο αριθμός των αδειών ανά κατηγορία θα οριστεί με απόφαση του υπουργού Επικρατείας, μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΡ.
* Πέραν της εμβέλειας των τηλεοπτικών σταθμών, στο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης άδειες ανάλογα με την κατηγορία προγράμματος που εκπέμπουν (περιεχόμενο): ενημερωτικό ή μή ενημερωτικό.
* Η χρονική διάρκεια των αδειών θα είναι 10 έτη.
* Η δημοπρασία θα γίνει σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα γίνει προεπιλογή αυτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία και στο δεύτερο θα γίνει η δημοπρασία. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία θα έχουν:
α. Ανώνυμες εταιρείες, Κοινοπραξίες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Και υπό σύσταση. Ημεδαπές και αλλοδαπές.
β. Απαιτείται ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο: 
- 8.000.000 ευρώ για εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου,
- 5.000.000 ευρώ για εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και
- 2.000.000 για μη ενημερωτικούς.

 - Το προαπαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο για τις άδειες των περιφερειακών σταθμών θα οριστεί με ΚΥΑ του υπουργού Επικρατείας και του υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που δεν είναι καταβεβλημένο το μετοχικό κεφάλαιο, θα υπάρχει η πρόβλεψη για υποβολή εγγυητικής επιστολής προς κάλυψη του υπολειπόμενου κεφαλαίου με τύπο εγγυητικής που θα διασφαλίζει την πραγματική καταβολή των ποσών που αυτή αφορά.
γ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν θα πρέπει να υπολείπονται του ανωτέρω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να υφίσταται και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας αλλιώς θα ανακαλείται.
δ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος της οικονομικής διαφάνειας των συμμετεχόντων, θα απαιτείται ονομαστικοποίηση των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου και για τις ημεδαπές και για τις αλλοδαπές εταιρίες και τίθεται έλεγχος πόθεν έσχες για τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν οι υποψήφιες εταιρείες και οι μέτοχοι αυτών.
ε. Επίσης προβλέπονται ποινικά κωλύματα για ιδιοκτήτες και εκπροσώπους των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν υποψηφιότητα καθώς και ασυμβίβαστα με συμμετοχή σε έρευνες μετρήσεων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και διαφημιστικές επιχειρήσεις.
στ. Απαιτείται η τήρηση προϋποθέσεων τεχνικής και προγραμματικής πληρότητας από τους υποψήφιους τηλεοπτικούς σταθμούς.
ζ. Διασφαλίζονται θέσεις εργασίας με καθορισμό ελαχίστων ορίων απασχολούμενου προσωπικού των υποψηφίων ανά κατηγορία:
- 400 άτομα για τους εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα
- 50 άτομα για εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα
- 20 άτομα για τους περιφερειακής εμβέλειας
Οι εργαζόμενοι θα είναι πλήρους απασχόλησης σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, σύμφωνα με τους όρους της οικείας εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.
* Θα απαιτείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα υποψηφίων, μετόχων και νομίμων εκπροσώπων καθώς και τραπεζική ενημερότητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων τους.
* Η τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία για την κατηγορία κάθε άδειας θα καθορισθεί από τον υπουργό Επικρατείας, μετά από απλή γνωμοδότηση από το ΕΣΡ.
Πριν την ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε άδεια θα διενεργείται εκ νέου έλεγχος πόθεν έσχες για την υψηλότερη υποβληθείσα οικονομική προσφορά. Το τίμημα για κάθε χορηγηθείσα άδεια θα καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή, μετά την ανακήρυξή του ως αδειούχου, εφάπαξ. 

Τηλεοπτικές συχνότητες και ΕΕΤΤ 
Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών και Δικτύων, περιλαμβάνει διατάξεις για τις τηλεοπτικές συχνότητες, τη λειτουργία της ΕΡΤ και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Συγκεκριμένα, προβλέπει:
* Τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας της ΕΡΤ, μια παράλληλη Digea, η οποία θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, για λογαριασμό της ΕΡΤ και όποιων άλλων τηλεοπτικών σταθμών επιθυμούν να λάβουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η ΕΡΤ έτσι, θα γίνει «πάροχος δικτύου».
* Την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με τρόπο που να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η διαφάνεια...

www.avgi.grΣυνέντευξη Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χ. Σπίρτζη στο Πρώτο Πρόγραμμα

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης παραχώρησε σήμερα ραδιοφωνική συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και στους δημοσιογράφους Ανδρέα Παπασταματίου και Στεφανία Χαρίτου.
Κεντρικό άξονα της συνέντευξης αποτέλεσε η επικείμενη κατάθεση του σχεδίου νόμου που αφορά την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών, αλλά και τη χρήση συχνοτήτων. Ο κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε επίσης λεπτομερώς στη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΕΕΤΤ), αλλά και στον τρόπο που αυτή διαχειρίστηκε το διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη DIGEA.


Ολόκληρη η συνέντευξη έχει ως εξής:
.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να περάσουμε στον καλεσμένο μας και να έχουμε και ένα χρόνο να συζητήσουμε, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Αναπληρωτής Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ο κ. Χρήστος Σπίρτζης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλή σας ημέρα κ. Σπίρτζη.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Καλημέρα σας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι κάνετε; Είστε καλά;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Καλά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ετοιμάζετε να καταθέσετε ένα νομοσχέδιο την Παρασκευή, ή αυτό ήταν ο σχεδιασμός;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν αλλάζει σε αυτά τα πράγματα. Εάν προλάβουμε και νωρίτερα θα τον καταθέσουμε και νωρίτερα. Είναι το σχέδιο νόμου που έχουμε δουλέψει αρκετούς μήνες με τον Νίκο Παππά και έχει να κάνει με την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών και με τις συχνότητες επίσης των τηλεοπτικών καναλιών.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με τη χρήση λοιπόν των συχνοτήτων. Δεν έχει διευθετηθεί το θέμα με την Digea το προηγούμενο χρονικό διάστημα;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι βέβαια. Όταν λέτε έχει διευθετηθεί, τι εννοείτε; Έγινε ένας διαγωνισμός …
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είχαμε την εντύπωση ότι είχε γίνει ένας διαγωνισμός, υπήρχαν οι πάροχοι δικτύων και υποτίθεται ότι όλα αυτά λύθηκαν μέσα από το προηγούμενο νομοσχέδιο και την προηγούμενη ρύθμιση.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δυστυχώς δεν είναι έτσι και αυτό προκύπτει από τις ανάγκες που έχουν οι πολίτες σε όλη τη χώρα που δεν καλύπτονται από τις υπηρεσίες που παρέχει η Digea στον ελληνικό λαό. Έχουμε πλήθος διαμαρτυριών από όλη την Ελλάδα. Είναι δεκάδες οι ερωτήσεις και μάλιστα βουλευτών της Ν.Δ. Οι παραμεθόριες περιοχές δεν καλύπτονται καθόλου και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αναλυθεί, γιατί είχαμε 275 σημεία που θα έπρεπε να εκπέμπει τηλεοπτικό σήμα η Digea σε όλη τη χώρα. Αυτό δεν έγινε. Δεν εφαρμόστηκε επί της ουσίας η μελέτη που είχε εγκριθεί από τον υπηρεσιακό μηχανισμό του Υπουργείου και είχε εκπονήσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πειραιά μετά από διαγωνισμό. Αντίθετα βγήκε μια υπουργική απόφαση που όριζε και 157 σημεία αντί για 275. Αυτό από μόνο του και ενώ έτρεχε ο διαγωνισμός για τις συχνότητες των τηλεοπτικών καναλιών, λέει πολλά πράγματα.
Λέει δηλαδή ότι η προηγούμενη κυβέρνηση προσπαθούσε νομοθετώντας να ρίξει το κόστος της επένδυσης που θα έκανε η Digea χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, χωρίς τεκμηρίωση για το ποιες περιοχές θα έχουν σήμα σε όλη την Ελλάδα και το εάν καλύπτονται στοιχειωδώς οι κανονισμοί και οι οδηγίες που ισχύουν στην Ευρώπη και χωρίς κανενός είδους νομότυπη διαδικασία από την πλευρά της υπηρεσίας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να είμαστε ειλικρινείς, όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το καθεστώς υπήρχε. Οι δήμοι, οι νομαρχίες που δεν είχαν κάλυψη για τα ιδιωτικά κανάλια, δεν συζητάμε για την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ παρείχε πάντα κάλυψη, είχε το δικό της δίκτυο, έβαζαν με δικά τους έξοδα οι δήμοι και οι νομαρχίες κεραίες για να ικανοποιήσουν ένα αίτημα των πολιτών, των δημοτών τους.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Σε πολλές περιοχές της χώρας, κάποιοι δήμοι είχαν βάλει αναμεταδότες για κάποια κανάλια. Υποτίθεται ότι πήγαμε στην ψηφιακή εποχή, ότι καταργήθηκαν οι αναλογικοί πομποί και θα υπήρχε μια άλλη λογική σε όλη αυτή την ιστορία. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό για τη χώρα, να γίνονται μελέτες, να γίνονται διαγωνισμός για ένα δημόσιο αγαθό, που είναι οι συχνότητες, να υπάρχει ένας διαγωνιζόμενος σε αυτό το διαγωνισμό και η κυβέρνηση, η υπεύθυνη κυβέρνηση, να ρίχνει ή να νομοθετεί πώς θα πέσει το κόστος μιας επένδυσης ενός ιδιώτη. Και με την ΕΡΤ κλειστή όταν γινόταν ο διαγωνισμός.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, συνέπεσε σε εκείνο το 20ήμερο να είναι και ο διαγωνισμός.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι συνέπεσε. Δεν έτυχε και συνέπεσε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ λέω χρονικά συνέπεσε.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ακριβώς. Χρονικά δεν έτυχε να συμπέσει το γεγονός του κλεισίματος με το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές συχνότητες.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί η ΕΡΤ θα συμμετείχε στο διαγωνισμό ούτως ή άλλως και θα είχε και το κομμάτι που της αναλογεί.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το σχέδιο νόμου ποια είναι τα βασικά σημεία; Δηλαδή τι θέλει να ρυθμίσει; Χρήσεις συχνοτήτων; Αριθμό καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας; Χρήματα που πρέπει να πληρώνει κάποιος για να χρησιμοποιεί συχνότητες; Το θέμα των διαφημίσεων ρυθμίζεται σε αυτό; Πείτε μας τα βασικά.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι. Το νομοσχέδιο έχει δυο κύρια μέρη. Το ένα έχει να κάνει με τον αριθμό και τις αδειοδοτήσεις των τηλεοπτικών καναλιών.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πόσα δηλαδή;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Το πόσα θα το δείτε στο νομοσχέδιο και στη διαβούλευση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν το λέμε τώρα;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν είναι καν δική μου αρμοδιότητα. Είναι του Νίκου Παππά.
Όπως και το τι είδους κανάλια υπάρχουν, θα ισχύει ένα καθεστώς για τα πανελλαδικά κανάλια όπως τα γνωρίζουμε ….
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν θα μας το πείτε, αλλά υπάρχει προβλεπόμενος αριθμός; Έχει εκτιμηθεί δηλαδή πόσα κανάλια μπορεί να έχει; Πόσα μπορεί να σηκώσει η χώρα;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Βεβαίως. Και για τα περιφερειακά κανάλια ισχύει το ίδιο, γιατί υπάρχουν περιοχές με πάρα πολλά περιφερειακά κανάλια. Είναι πραγματικά και εκεί ένα θέμα πώς λειτουργούν αυτά τα κανάλια και με τι κόστος.
Το δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου έχει να κάνει με τις τηλεοπτικές συχνότητες, με τη λειτουργία της ΕΡΤ, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχει προϋπολογιστεί το κόστος χρήσης της συχνότητας; Ή θα προκύψει από κάποιο διαγωνισμό; Δηλαδή την παίρνω δωρεάν; Πληρώνω 10 ή πληρώνω 100; Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Για τις συχνότητες έγινε ένας διαγωνισμός, αυτός που συζητούσαμε λίγο πριν, υπήρχε ένας προσφέρον για τα τέσσερα κέντρα, όπως τα λέμε, συχνοτήτων. Εκεί έδωσε προσφορά η Digea. Να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι η Digea δεν είναι εταιρεία, ούτε δημόσια εταιρεία, ούτε κάποιων ιδιωτών. Η Digea είναι μια εταιρεία που ανήκει στα έξι πανελλαδικά κανάλια.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή ο πάροχος.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δηλαδή ο πάροχος τηλεοπτικού σήματος, το κανάλι είναι ….
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Των καναλιών που είχαν τις προσωρινές άδειες.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι, έχουμε έξι ιδιωτικά πανελλαδικά κανάλια, δεν έχουμε άλλα. Αυτά τα έξι κάνουν μια εταιρεία και ήταν και η μοναδική που ήταν διαγωνιζόμενοι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτά τα έξι κανάλια θα εξακολουθούν να έχουν την άδειά τους; Ή θα πρέπει να πλειοδοτήσουν πάλι;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όλα τα κανάλια θα καταθέσουν μια προσφορά και τα πανελλαδικά και τα περιφερειακά και όποιος έχει μεγαλύτερη προσφορά θα έχει άδεια.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα κάποιο από αυτά να μην έχει άδεια;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι, να μην έχει άδεια.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα υπάρχει προσφορά εκκίνησης σε αυτό το διαγωνισμό; Πώς θα γίνει;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Και βέβαια θα υπάρχει προσφορά εκκίνησης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μάλιστα.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αλλά για να γυρίσουμε στο προηγούμενο θέμα των συχνοτήτων, γιατί είναι άλλο η αδειοδότηση των καναλιών και άλλο οι συχνότητες, εκεί πρέπει να μπούνε μερικά θέματα για τη λειτουργία της αρχής που εποπτεύει τις συχνότητες, που μέχρι τώρα λειτουργεί ως υπέρτατη αρχή της χώρας. Και μιλάω για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Δηλαδή μια Αρχή που έκανε το διαγωνισμό αυτό με πάρα πολλές πλημμέλειες κατά τη γνώμη μου και αυτός ήταν και ο λόγος που κατατέθηκε και ενημερώθηκε για ό,τι στοιχείο έχουμε, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές σε σχέση με το διαγωνισμό και τη λειτουργία της ΕΡΤ.
Δηλαδή έγινε ένας διαγωνισμός με ένα προσφέροντα, όπου οι μέτοχοί του είναι τα έξι κανάλια. Δεν είχε κάνει προσφορά για τις συχνότητες των περιφερειακών καναλιών και του ανατέθηκαν. Υπήρχε ο νόμος που είχε ασυμβίβαστο μεταξύ του ποιος μπορεί να είναι πάροχος τηλεοπτικού σήματος και ποιος ….
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πελάτης του παρόχου.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι, ναι. Ακριβώς. Παρ’ όλα αυτά προχώρησε. Και στη συνέχεια μετά το διαγωνισμό άλλαξαν δυο βασικοί όροι του διαγωνισμού. Ο ένας ήταν ο χρόνος υλοποίησης και ο δεύτερος ήταν το χρηματοοικονομικό μοντέλο του διαγωνισμού.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τα έχετε καταγγείλει όλα αυτά και πήγατε στον εισαγγελέα την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιοι είπαν ότι αυτό ήταν μια κίνηση ματ της κυβέρνησης για να χτυπήσει τα ιδιωτικά κανάλια που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατά την περίοδο δηλαδή του δημοψηφίσματος, θεωρητικά χτυπούσαν την κυβέρνηση.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν έχουμε ίχνος εκδικητικότητας. Δεν είμαστε ο Σόιμπλε, ούτε έχουμε εκδικητικές συμπεριφορές έναντι κανενός. Αλλά δεν υπάρχει και περίπτωση να έχουμε την ίδια πρακτική που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Δηλαδή όποιος έχει παρανομήσει, θα ακολουθεί άλλους δρόμους, εφόσον η ελληνική κυβέρνηση το γνωρίζει και έχει τέτοια στοιχεία στα χέρια της.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ρωτήσω κάτι που με απασχολεί πολύ ως δημοσιογράφο. Αυτή η ρύθμιση, επειδή θα έχει και ένα οικονομικό κόστος για τα κανάλια, είναι προφανές για όποιον θέλει και να έχει και άδεια και να λειτουργεί, δεν δημιουργεί μεγάλους κινδύνους να κλείσουν κάποια κανάλια που είναι επιχειρήσεις που απασχολούν πολύ κόσμο; Και συναδέλφους μου, αλλά και τεχνικούς κλπ; Δηλαδή υπάρχει ίσως κάποια πρόνοια, κάποιοι να μπορέσουν να προσαρμοστούν για να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας σε αυτό το χώρο;
Και είναι μια ειλικρινής ερώτηση αυτή. Δεν είναι σχηματική. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ ξαναέχω δουλειά, ότι θα είναι καλό ένας χώρος που πλήττεται, ειδικά αυτός της ενημέρωσης από πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, να δημιουργηθούν καινούργια τέτοια προβλήματα;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Βεβαίως. Και γι’ αυτό θα μπούνε και συγκεκριμένες προδιαγραφές στη λειτουργία των καναλιών που θα έχουν επιτέλους μόνιμη άδεια και δεν θα είναι σε ένα καθεστώς προσωρινής άδειας που ανανεώνεται κάθε χρόνο, βάζοντας το πολιτικό σύστημα με τα κανάλια να ….
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να έχουν μια διαδραστική σχέση.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι, ιδιότυπο νταλαβέρι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έτσι. Ωραία το είπατε.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αλλά από την άλλη μεριά, πρέπει να δούμε και πώς λειτουργούν αυτά τα κανάλια. Είναι βιώσιμες εταιρείες; Γιατί είναι πολύ ευαίσθητη περιοχή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Φυσικά. Είναι ένας από τους πυλώνες της δημοκρατίας η ενημέρωση. Δεν το παραγνωρίζει κανείς.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ή είναι ένας από τους πυλώνες της μη δημοκρατίας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι. Ο πυλώνας μπορεί να ανοίγει, να κλείνει.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αυτό που ζήσαμε το δημοψήφισμα δεν ήταν πυλώνας δημοκρατίας. Αυτό που ζήσαμε και ζούμε στη γραμμή που έχουν τα ιδιωτικά κανάλια και στο πώς ασκούν το δημοσιογραφικό έργο, όλο αυτό το διάστημα δεν είναι στους πυλώνες και στους κανόνες της δημοκρατίας. Είναι στους πυλώνες και στους κανόνες εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων και συγκεκριμένων πολιτικών.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, κ. Υπουργέ, αυτό που ρώτησα όμως εγώ, λέω μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, δηλαδή τώρα εάν ήμασταν σε ένα ιδιωτικό κανάλι και τα λέγατε αυτά, θα σας είχα πει κι άλλα πράγματα, αλλά θα είχα και την αγωνία αυτή. 
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Μη νομίζετε ότι είναι και τόσο μεγάλος ο αριθμός των εργαζομένων. Εάν κάνετε μια έρευνα για το πόσοι είναι οι εργαζόμενοι στα κανάλια και μάλιστα με τι αμοιβές εργάζονται εκεί, εάν κάνετε μια έρευνα τι ζήτησαν από τους εργαζόμενους στα κανάλια την εβδομάδα του δημοψηφίσματος.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και για τις ατομικές συμβάσεις ξέρουμε και για όλα. Ο κλάδος μας είναι αυτός, αλλά ….
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τελείως τυχαία την εβδομάδα του δημοψηφίσματος υπήρξαν κανάλια που ζήτησαν από τους εργαζόμενους την Δευτέρα να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις με 35% ή 30% μείωση των αποδοχών τους. Και έχουμε και άλλες καταγγελίες και άλλες πρακτικές που έχουν χρησιμοποιήσει σε κρίσιμες στιγμές για τη δημοκρατία στη χώρα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάντως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ιδιωτικά κανάλια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αν και έπρεπε να πληρώνουν για τις συχνότητες, δεν πλήρωναν. Ή κάνω λάθος;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Για τις συχνότητες πληρώνουν στη Digea από τότε που έγινε ο διαγωνισμός.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ένα τίμημα που το συμφωνούν μεταξύ τους, γιατί οι ίδιοι είναι.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Βάζω από την αριστερή τσέπη στη δεξιά αυτό που λέτε. Δεν είναι κόστος για τα έξι πανελλαδικά κανάλια που είναι μέτοχοι στη Digea, το τι πληρώνουν στη Digea. Είναι όμως κόστος για τα περιφερειακά κανάλια που η Digea δεν έχει δώσει καν προσφορά και η ΕΡΤ τις ανέθεσε και τις συχνότητες για τα περιφερειακά κανάλια.
Είναι κόστος για την ΕΡΤ η οποία δυο φορές προσπάθησε, μία ως ΕΡΤ και μια ως ΝΕΡΙΤ να κάνει διαγωνισμό προκειμένου να προμηθευτεί πομπούς για να φτιάξει το πανελλαδικό της δίκτυο. Δεν έγινε αυτός ο διαγωνισμός και υποχρεωτικά εκπέμπει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας μέσω της ιδιωτικής Digea και πληρώνει 190.000 το μήνα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ενώ ως πάροχος θα έπαιρνε, τώρα πληρώνει κιόλας.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Βεβαίως. Αλλά εδώ δεν επιτρέπει από τις πολιτικές που γινόταν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις να έχει καν τους πομπούς σε όλη την Ελλάδα για τα δικά της κανάλια, για το δικό της κανάλι και υποχρεώνει να πληρώνει και η ΕΡΤ στη Digea και η ΝΕΡΙΤ λίγο πριν.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό το σχέδιο νόμου πότε θα βγει στη δημοσιότητα για να δούμε και όλα τα επιμέρους; Τον αριθμό των καναλιών;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Μέσα στην εβδομάδα θα βγει και είναι μια από τις ενέργειες που είναι δέσμευση της κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό για το πώς έχουμε πλέον μια διαφανέστατη πολιτική ζωή και διαφανέστατες σχέσεις σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι ένα κρίσιμο σημείο για τη δημοκρατία στη χώρα. Όπως και το πώς θα σταματήσουν οι ιδιότυπες σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων και των καναλαρχών.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και σε αυτό και οι εταίροι μας, απ’ όσο ξέρουμε, δεν πρέπει να έχουν και μεγάλη αντίρρηση. Οι δανειστές, όπως θέλουμε να τους πούμε.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουν λέτε;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πείτε μας. Εγώ ρωτώ περισσότερο.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Την εβδομάδα του δημοψηφίσματος προφανώς οι απόψεις των εταίρων μας φιλοξενήθηκαν πολύ περισσότερο σε αυτά τα κανάλια, παρά οι απόψεις κομμάτων που δεν συμφωνούσαν με την κατεύθυνση του ναι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, αλλά δεν μας λένε οι εταίροι μας ότι πρέπει πια να εκσυγχρονίσουμε τα πράγματα, να γίνονται σωστά, να μην υπάρχει μαύρο χρήμα. Τη διαφθορά να τη χτυπήσουμε αλύπητα. Σε αυτό νομίζω μας προτρέπουν.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αυτά τα λένε, αλλά μέχρι τώρα και από τα μνημόνια που έχουμε δει και από αυτά που προτείνουν, δεν βλέπουμε να έχουν κόψει ….
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εντάξει δεν μας έδωσαν και μερικούς λογαριασμούς που ψάχνουμε, δεν μας βοηθούνε να δούμε πού πήγε το χρήμα, αλλά θέλουν διαφάνεια.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τόσο καιρό ξέρετε, όταν έγινε ο διαγωνισμός για την Digea, όταν έκλεισε η ΕΡΤ, στα νομοσχέδια αυτά, οι εταίροι, οι δανειστές, είχαν άποψη για τη νομοθεσία. Δεν είδαμε να σταματήσουν κάτι τέτοιο. Δεν είδαμε να σταματήσουν ένα διαγωνισμό με ένα συμμετέχοντα για τις συχνότητες που οι μέτοχοι ήταν τα έξι κανάλια.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τελικά τον αριθμό δεν θα μας τον πείτε των προβλεπόμενων αδειών στο νομοσχέδιο; Με τρώει λίγο εμένα.
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, δεν είναι και αρμοδιότητά μου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχει γίνει κάποια μελέτη πάνω σε αυτό, γιατί στη Σουηδία που έκαναν που έχει τον ίδιο πληθυσμό, βρήκαν μέχρι 1,5 ιδιωτικό σηκώνει. Δεν θέλω εγώ να πω κάτι, λέω τι έχουν κάνει στη Σουηδία και είπαν ότι 1,5 δεν μπορούμε να κάνουμε διαγωνισμό και δεν έκαναν. Εμείς θα κάνουμε όμως. Έτσι δεν είναι;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Εμείς θα κάνουμε διαγωνισμό. Επομένως δεν θα είναι 1,5 κανάλι. Είναι βέβαιο. Αλλά από εκεί και πέρα ….
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάνω από 4;
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση η αγορά αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί με τους κανόνες που λειτουργεί σήμερα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ κ. Υπουργέ. Καλή σας μέρα.

Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

yme.gr