ΕΣΡ: Οι πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών `η κατά παραγγελία "NVOD, WEBCASTING, IPTV, WEB-TV, OTT" υπόκεινται στην εποπτεία του…

Οι πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών `η κατά παραγγελία "NVOD, WEBCASTING, IPTV, WEB-TV, OTT" υπόκεινται πλέον στην εποπτεία του ΕΣΡ… Το ΕΣΡ ευελπιστεί στην συνεργασία και την ανταπόκριση των εν λόγω φορέων…

Με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ρυθμίστηκε το πρώτον η παροχή κατά παραγγελία (μη γραμμικών) οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Η ως άνω Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το ΠΔ 109/2010. Οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών υπόκεινται στην εποπτεία του ΕΣΡ σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ 2 του Σ και σε συνδυασμό με τα άρθρα 1, 2, 29 και 30 του ως άνω ΠΔ Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΡ καλεί όσους παρέχουν κατά παραγγελία (on demand) ή συναφείς (όπως NVOD, WEBCASTING, IPTV, WEB-TV, OTT κλπ) οπτικοακουστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Αρχή (ΕΣΡ) στοιχεία που σχετίζονται με την εταιρική τους ταυτότητα και τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη κατανόηση από την Αρχή της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς οπτικοακουστικών υπηρεσιών αλλά και την άσκηση των προβλεπόμενων στο ΠΔ αρμοδιοτήτων της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η υποχρέωση ενημέρωσης των αρμόδιων κοινοτικών αρχών (άρθρο 30 του ΠΔ 109/2010). Προς το σκοπό αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ (κάτω από τον τίτλο χρήσιμα έγγραφα) ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ το οποίο καλούμε τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο ΕΣΡ. Το ΕΣΡ ευελπιστεί στην συνεργασία και την ανταπόκριση των εν λόγω φορέων.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ