Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος...

H Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, έλαβε υπόψιν την ανάγκη βελτιστοποίησης του υπάρχοντος χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα και με τα σχετικά αιτήματα των παρόχων δικτύου. Η ΓΓΤΤ, μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από την υλοποίηση των δικτύων ψηφιακής τηλεόρασης, μελέτησε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που παρείχε συμβουλευτικό έργο, τις περιπτώσεις που χρήζουν βελτίωσης και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων σχέδιο υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος».
(Paksat)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν στη ΓΓΤΤ τα σχόλια ή/και τις παρατηρήσεις τους επί των ανωτέρω μέχρι και την 27η /07/2018 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ddefr@yme.gov.gr

( "http://mindigital.gr")

"Κείμενο Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης"
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Δ"
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Η"
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Α_Β_Γ_Ε_Ζ_Θ"